29. září 2019

26. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Děkuji ženám, které se starají o vedení noveny ke svaté Zdislavě.

Před oltářem jsou zapůjčeny ostatky svaté Zdislavy z Lemberka. Celý měsíc říjen budeme prožívat misijně se sv. Zdislavou, patronkou rodin. Od 1. do 31. října si můžete brát její ostatek a obrázek domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít po mši svaté další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici. V případě nejasností se obraťte na paní Hanu Pijákovou.

V úterý začne měsíc říjen, měsíc zasvěcený modlitbě posvátného růžence. Ve farnosti se modlíme společně růženec půl hodiny před mší svatou. Modlete se růženec společně v rodinách. Rodiny, které se chtějí zapojit do společenství „Růžence rodin“, vyzvedněte si kartičku s rozpisem na říjen v sakristii. Svatý otec František si přeje, abychom celý letošní měsíc prožívali misijně. Přemýšlejme o tom, jaké to mohou být osobní, nebo rodinné misijní aktivity.

Příští neděli bude v naší farnosti jenom ranní mše svatá. Jste zváni na Růžencovou pouť do Uherského Brodu. Krojovaní poutníci jsou zváni do průvodu, který bude vycházet od gymnasia v 10 hodin.

Pan rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, P. Pavel Stuška děkuje farníkům za dar, kterým přispěli při sbírce konané pro bohoslovce. Další si můžete přečíst z děkovného dopisu na vývěsce.

Dne 5. října 2019 hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele sv. Floriána v Kostelanech nad Moravou pan Michal Chromek z Újezdce a slečna Marie Janíčková z Havřic. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

26. neděle v mezidobí       

29.9. 7:45 za + Václava Lekeše a živou r.
9:45 za farníky
   

Pondělí

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

30.9.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1.10. 7:30 za r. Vránovu a příbuzenstvo
   

Středa

 Památka sv. andělů strážných

2.10.    
17:30 za B. ochranu a přímluvu Panny Marie za rodiny Čičalovu, Trčkovu a + rodinu
Čtvrtek 3.10.    
17:30 za + Jana a Fr-ku Červenkovy

Pátek

Památka sv. Františka z Assisi

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

4.10. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Jiřinu a Fr. Matúšovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                           

5.10. 7:30 za + Jana Pijáka, rodiče a živou rodinu
   

 

27. neděle v mezidobí       

6.10. 7:45 za ty, kdo se připravují k přijetí svátosti biřmování
10:30 Růžencová pouť v Uherském Brodě
   
Datum: 
29.9.2019