6. října 2019

27. neděle v mezidobí

V říjnu si můžete brát ostatek a obrázek svaté Zdislavy domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít po mši svaté další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici. V případě nejasností se obraťte na paní Hanu Pijákovou.

V úterý začne měsíc říjen, měsíc zasvěcený modlitbě posvátného růžence. Ve farnosti se modlíme společně růženec půl hodiny před mší svatou. Modlete se růženec společně v rodinách. Rodiny, které se chtějí zapojit do společenství „Růžence rodin“, vyzvedněte si kartičku s rozpisem na říjen v sakristii. Svatý otec František si přeje, abychom celý letošní měsíc prožívali misijně. Přemýšlejme o tom, jaké to mohou být osobní, nebo rodinné misijní aktivity.

Příští neděli budou v naši farnosti hody – Výročí posvěcení našeho kostela a odpoledne bude tradiční růžencová pobožnost, Te Deum a svátostné požehnání.

Dne 19. října 2019 hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Uherském Brodě pan Jiří Kadlček z Dolního Němčí a slečna Radka Mikulcová z Těšova. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci jejich bydliště.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

27. neděle v mezidobí       

6.10. 7:45 za ty, kdo se připravují k přijetí svátosti biřmování
10:30 Růžencová pouť v Uherském Brodě
   

Pondělí

Památka Panny Marie Růžencové

7.10.    
17:30 za + Josefa Mikliše a dar zdravá a Boží ochranu pro živou rodinu
Úterý 8.10. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 9.10.    
17:30 za + ro. Samkovy a jejich děti
Čtvrtek 10.10.    
17:30  
Pátek 11.10. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za Josefa a Vojtěcha Kůrovy a duše v očistci

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

12.10. 7:30  za farníky
18:00  bohoslužba v Polichně

 

SLAVNOST

VÝROČÍ POSVĚCENÍ

NAŠEHO KOSTELA

13.10. 7:45 za živé a zemřelé členy živého růžence
9:45 na poděkování Pánu Bohu s prosbou o nová požehnání
14:30 Růžencová pobožnost a svátostné požehnání
Datum: 
6.10.2019