Ohlášky

25. neděle v mezidobí

V sobotu bude slavnost sv. Václava, je to zasvěcený svátek. Věřícím se doporučuje být na mši svaté.

Před oltářem jsou zapůjčeny ostatky svaté Zdislavy z Lemberka. Od dneška se budeme po devět dnů po mši svaté modlit novenu ke svaté Zdislavě, patronce rodin. Celý měsíc říjen budeme prožívat misijně se sv. Zdislavou. Od 1. do 31. října si můžete brát její ostatek a obrázek domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici. V případě nejasností se obraťte na paní Hanu Pijákovou.

           Pořad bohoslužeb     
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

25. neděle v mezidobí       

22.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, jeho manželku a živou r.
   

Pondělí

Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

23.9.    
17:30  za šťastnou hodinu smrti
Úterý 24.9. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 25.9.    
17:30  
Čtvrtek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26.9.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

27.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Marii a St. Bartošovy a živou rodinu

Sobota

 Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona č. národa a ol. arcidieceze

28.9. 9:00 za ž. a + Václavy z farnosti
18:00  bohoslužba v Polichně

 

26. neděle v mezidobí       

29.9. 7:45 za + Václava Lekeše a živou r.
9:45 za farníky
   

24. neděle v mezidobí

Ve středu bývá pravidelně v 17:30 při mši svaté katecheze pro děti a školní mládež. Rodiče přicházejte se svými dětmi.

Rozvrh příprav před biřmováním v roce 2019 bude vyvěšen na nástěnce v kostele i na farních webových stránkách.

V sobotu 21. 9. 2019 ve 12 hod. uzavřou církevní sňatek ve farním kostele v Kunovicích pan Josef Buráň z Hradčovic a slečna Veronika Kreislová z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

24. neděle v mezidobí       

15.9. 7:45 za živé a + Ludmily z farnosti
9:45 za farníky
   

Pondělí

Památka sv. Ludmily, mučednice

16.9.    
17:30 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní za 90 roků života a zdraví a B. ochranu pro ž. r.
Úterý 17.9. 7:30 na poděkování a Boží ochranu pro živou r.
   
Středa 18.9.    
17:30 za ro. Josefíkovy, bratra a sestru a B. požehnání pro živou r.
Čtvrtek 19.9.    
17:30 za živou r. Rachůnkovu

Pátek

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a druhů, mučedníků

20.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30  

Sobota

 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.9. 7:30 za ro. Fr. a Fr-ku Veleckých a syna
   
25. neděle v mezidobí 22.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, jeho manželku a živou r.
   

23. neděle v mezidobí

Ve středu bývá pravidelně v 17:30 při mši svaté katecheze pro děti. Ve škole začneme vyučovat náboženství v pondělí 9. září, rozvrh vyučování je vyvěšen.

V pátek 13. září 2019 začne příprava k přijetí svátosti biřmování v klubovně na faře v 19:00 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

23. neděle v mezidobí       

8.9. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje ro. a živou rodinu
9:45 za farníky
16:30 nešpory a svátostné požehnání
Pondělí 9.9.    
17:30 za + Josefa Záviška a živou rodinu
Úterý                                                            10.9. 7:30 za živou a + rodinu                                 Ú144
   
Středa 11.9.    
17:30 za + rodiče Kusákovy a syna

Čtvrtek

Nezávazná památka Jména Panny Marie

12.9.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Marii Vlčnovskou

Sobota

 Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 7:30 za + Stanislava Dleštíka a rodiče
   

 

24. neděle v mezidobí 

15.9. 7:45 za živé a + Ludmily z farnosti
9:45 za farníky