Ohlášky

2. neděle v mezidobí

 Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

S výsledky Tříkrálové sbírky se můžete seznámit na vývěsce v předsíni kostela.

 Autobus  na HROMNIČNĪ POUŤ pojede v sobotu 2. 2. v 7. hodin z Újezdce a Těšova. Podrobné informace na  plakátku v zadu na  nástēnce.

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

VÁS VE DNECH 25. 1. – 27. 1. 2019 srdečně zve na

TŘÍDENNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V MODLITBĚ

V kostele Sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic

V pátek 25. ledna po MŠI SVATÉ

V sobota 26. ledna po MŠI SVATÉ

V neděli 27. ledna v 17:00 hodin

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   

Pondělí

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

21.1.    
17:30 na poděkování při životním jibileu s probou o Boží požehnání
Úterý 22.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 23.1.    
17:30 za Boží požehnání pro r. Čičalovu, Trčkovu a + rodinu

Čtvrtek

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24.1.    
17:30 za + ro. Zajícovy a duše v očistci

Pátek

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

25.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Vladiníra Josefíka, dvoje ro. a ž. rodinu

Sobota

 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26.1. 7:30 za manžely Ludmilu a Fr. Pijákovy a duše v oč.
   

 

3. neděle v mezidobí

27.1. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Pijákovy z Polichna
   


Svátek Křtu Páně

Dnes končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   
Pondělí 14.1.    
17:30 za Václava Kučeru, dvoje ro. a dar zdraví
Úterý 15.1. 7:30 za + bratra a rodiče                                  Ú144
   
Středa 16.1.    
17:30 za  Marii Haluzovu a duše v očistci

Čtvrtek

Památka sv. Antonína, opata

17.1.    
17:30 za + Stanislava Kovaříka a živou r.

Pátek

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Oldřišku Jančářovou a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

19.1. 7:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu                                                 T209
   

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Všem kdo se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky upřímně děkuji.

V sobotu 12. ledna v 13:30 bude v klubovně na faře příprava dětí před prvním svatým přijímáním. Jsou zváni také jejich rodiče.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   
Pondělí 7.1.    
17:30 za + Fr. a Ludmilu Vlčnovské a živou rodinu
Úterý 8.1. 7:30 za r. Vránovu
   
Středa 9.1.    
17:30 za + ro. Řezníčkovy, sestru Jarmilu, zetě a ž. r.
Čtvrtek 10.1.    
17:30 za Václava Řeháka, Josefa Chvílu, ro. Lekešovy a živou r.
Pátek 11.1.

15:00  pohřeb paní Anny Milkové

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

12.1. 7:30 za ro. Maršovské a živou rodinu                                 
   

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   

Svátek Svaté Rodiny Ješíše, Marie a Josefa 

V úterý 1. ledna bude slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Ve čtvrtek v 15 hodin se uskuteční pravidelné setkání seniorů v klubovně ve faře.

 Sobotu 5. ledna 2019 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ve 13 hodin bude v kostele požehnání koledníkům a po něm se rozejdou do ulic ke Tříkrálové koledě spojené se sbírkou pro potřebné. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 2. ledna 2019 po mši svaté.

Příští neděli bude slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbě bude požehnána voda, kadidlo a křída.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12. 7:45 za farníky
9:45 za manžely, kteří konají obnovu manželského slibu
15:00  VÁNOČNÍ KONCERT

Pondělí

Sedmý den v oktávu Narození Páně

31.12.    
17:00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

Úterý

 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

1.1. 7:45 za + Václava Lekeše, syna Petra a Stanislava
9:45 za farníky

Středa

 Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

2.1.    
17:30 za dar živé víry a zdraví pro živou rodinu    Ú3

Čtvrtek

Nejsvětějšího Jména Ježíš

3.1.    
17:30 za + manžela Bohumila Veleckého

Pátek

První pátek v měsíci

4.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Sobota 5.1. 7:30 za živou a + rodinu                                 T222
13:00 POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM
17:00  bohoslužba v Polichně

 

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu