Ohlášky

12. neděle v mezidobí

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti. Jen z vážných důvodů tomu může být jinak.

Ve středu bude pravidelná katecheze pro školáky.

V pátek hned po večerní bohoslužbě bude v kostele společná schůze Pastorační a Ekonomické rady farnosti. Účast je nutná.

V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pamatujme na ně v modlitbě.

Příští neděli budeme slavit Narození svatého Jana Křtitele, patrona našeho kostela a farnosti.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

12. neděle v mezidobí

 

20.6.

7:45 za + r. Chrásteckou, Andrysíkovou a živou r.
9:45 za farníky
   

Pondělí

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

21.6.    
17:30 za dvoje + rodiče a duše v očistci              Ú270
Úterý 22.6. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 23.6.    
17:30 za + Marii Brančíkovu, manžela a duše v očistci

Čtvrtek

Slavnost Narození sv.  Jana Křtitele

24.6.    
17:30 za + Marii Josefíkovou
Pátek 25.6. 16:30  SOUKROMÁ ADORACE NSO
17:30 za + Josefa Bližňáka a živou r.

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

26.6. 7:30  slouží P. Ludvík Málek
   

 

PATROCINIUM

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 

27.6.

7:45 za + Tomáše a Anežku Kubíkovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
 16:30 Litanie a svátostné požehnání